Proudly serving the people of Limpopo


SOME FACTS ABOUT THE POLYGRAPH

 • A polygraph instrument measures changes in the cardiovascular system (heart), the respiratory system (breathing) and sweat gland/ electro-dermal activity (skin), when the examinee is confronted with specific questions concerning a crime or incident under investigation.
 • The accuracy of a polygraph examination varies between 85% and 95%.
 • A polygraph test usually takes about 1 to 1½ hours.
 • An examinee must submit voluntarily to be tested and he/ she must co-operate fully to ensure that reliable, accurate and useful results are obtained.
 • Polygraph tests comply with the Constitution of the RSA, Act 108 of 1996 and the Labour Relations Act, 66 of 1995. Results can be submitted as corroborating evidence in a Court of Law or disciplinary hearing if deemed admissible, relevant and carrying probative value.
 • Clients are provided with a written report at the conclusion of each polygraph test.

N PAAR FEITE OOR DIE POLIGRAAF

 • n Poligraafinstrument meet veranderings wat voorkom in the kardiovaskulerestelsel (hart), die asemhalingstelsel (longe/ bors) en sweetklier/elektro-dermisaktiwiteit (vel),  wanneer die kandidaat met spesifieke vrae oor n misdaad of insident konfronteer word.
 • Die akkuraatheid van n poligraaf-eksamen wissel tussen 85% en 95%.
 • n Poligraaftoets duur gewoonlik ongeveer 1 to 1½ uur.
 • Die kandidaat moet vrywillig aanbied om getoets te word en moet deurlopend sy/ haar samewerking gee om te verseker dat betroubare, akkurate en bruikbare resultate bekom word.
 • Poligraaftoetse voldoen aan die bepalings van die Konstitusie van die RSA, Wet 108 van 1996 en die Aarbeidsverhoudingswet, 66 van 1995. Uitslae kan voorgele word in n Geregshof of dissiplinere verhoor as stawende getuienis mits dit toelaatbaar beskou word, relevant is en bewyswaarde dra.
 • Kliente word van n geskrewe verslag voorsien na afloop van elke poligraaftoets.

Providers of professional polygraph services in Southern Africa since 1997
Verskaffers van professionele poligraafdienste in Suider Afrika sedert 1997Proudly serving the people of Limpopo

Copyright © The Polygraph Professionals cc