Services

The Polygraph Professionals operate throughout North Gauteng (Pretoria area), North-West province, Mpumalanga and Limpopo (Polokwane) province

CRIME PREVENTION OPTION/MISDAADVOORKOMING OPSIE

Pre-employment vetting polygraph tests/Voor-indiensname keuring poligraaftoetse

Periodic screening polygraph tests/Periodieke keuring poligraaftoetse

CRIME INVESTIGATION OPTION/MISDAADONDERSOEK OPSIE

Forensic and crime-related polygraph tests/Forensies en misdaad-verwante poligraaftoetse toetse

 • intended to investigate crime and dishonesty in the workplace
 • to identify criminals operating in the workplace
 • to exonerate innocent people
 • to establish the facts surrounding any issue under investigation
 • het ten doel om misdaad en oneerlikheid in die werksplek te ondersoek
 • misdadigers te identifiseer wie binne die werksplek opereer
 • om onskuldige verdagtes vrytespreek
 • om die feite rondom enige saak wat ondersoek word te bepaal
 • Versoek asseblief ‘n kwotasie/ Please request a quotation

Other tariffs also payable when applicable/Ander tariewe ook betaalbaar wanneer van toepassing

Travel expenses /Vervoerkostes @

 • R6.00 per km to and from the client/ R6.00 per km na en vanaf die klient

Toll gate fees /Tolhek fooie @

 • For the client’s account/Vir die klient se rekening

Overnight accommodation if required and meal expenses /Oornag akkomodasie indien nodig en ete uitgawes @

 • For the client’s account/Vir die klient se rekening

Attendance as an expert witness at any internal disciplinary hearings, CCMA hearings or other legal proceedings at the request of the client or the examinee/Bywoning as ‘n deskundige getuienis tydens enige interne disiplinêre verhore, KKMA verhore of ander regsverrigtinge op versoek van die klient of die persoon ter sprake @

 • R800.00 per hour/uur