Services

The Polygraph Professionals operate throughout North Gauteng (Pretoria area), North-West province, Mpumalanga and Limpopo (Polokwane) province

Crime prevention option/Misdaadvoorkoming-opsie

Pre-employment vetting polygraph tests/Voor-indiensname keuring poligraaftoetse

 • intended to verify the honesty and integrity of new job applicants
 • het ten doel om die eerlikheid en integritiet van nuwe werksaansoekers te bevestig
 • R750.00 per examinee/persoon

Periodic screening polygraph tests/Periodieke keuring poligraaftoetse

 • intended to audit the honesty and integrity of current employees
 • het ten doel om die eerlikheid en integritiet van huidige werknemers te oudit
 • R750.00 per examinee/persoon

Crime investigation option/Misdaadondersoek-opsie

Forensic and crime-related polygraph tests/Forensies en misdaad-verwante poligraaftoetse toetse

 • intended to investigate crime and dishonesty in the workplace
 • to identify criminals operating in the workplace
 • to exonerate innocent people
 • to establish the facts surrounding any issue under investigation
 • het ten doel om misdaad en oneerlikheid in die werksplek te ondersoek
 • misdadigers te identifiseer wie binne die werksplek opereer
 • om onskuldige verdagtes vrytespreek
 • om die feite rondom enige saak wat ondersoek word te bepaal
 • R850.00 per examinee/persoon

Other tariffs also payable when applicable/Ander tariewe ook betaalbaar wanneer van toepassing

Travel expenses and toll gate fees /Vervoerkostes en tolhek fooie @

 • R5.00 per km to and from the client/km na en vanaf die klient

Overnight accommodation if required and meal expenses /Oornag akkomodasie indien nodig en ete uitgawes @

 • For the client’s account/Vir die klient se rekening

Attendance as an expert witness at any internal disciplinary hearings, CCMA hearings or other legal proceedings at the request of the client or the examinee/Bywoning as ‘n deskundige getuienis tydens enige interne disiplinêre verhore, KKMA verhore of ander regsverrigtinge op versoek van die klient of die persoon ter sprake @

 • R750.00 per hour/uur